Bezpečnostní List

Telefonní číslo pro mimořádné situace: +420 221 115 150, nepřetržitá informační služba KRKA, Zastoupení pro ČR, Sokolovská 79, 186 00, Praha 8.. Hazleton Ltd. (1984). Virkon: Acute oral toxicity study in rats.

Medindex - Knihovna - Odborné časopisy

Doporučujeme Knihovna Mezi Vodami 205/29 14300 Praha 4 Modřany Tel. +420 270 003 580 Fax +420 225 152 036 e-mail

Microsoft Word - 10101414.doc

The acute oral toxicity study [OECD TG 420, Fixed dose procedure] of calcium sulfate, dihydrate showed that this chemical did not cause any changes even at 2,000 mg/kg b.w. Therefore, the oral LD

KYSELINA BENZOOVÁ - PENTA - Výrobce a dodavatel ...

Telefonní číslo pro naléhavé situace: Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2; tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 ...

Ayurveda | Hospital Research Center For Cancer and AIDS

The purpose of this study was to evaluate the acute oral toxicity study of LAS02 in female Sprague Dawley rat model. The study was performed as per OECD guideline 420 for acute oral toxic city. Animals

invitro-connect - Ihr 1. unabhängiger Labordienstleister ...

OECD Test No. 420: Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Procedure ... the substance to be classified for acute toxicity according to the Globally Harmonised System of classification and labelling of chemicals.

B E Z P E Č N O S T N Í L I S T

Toxikologické informační středisko Klinika nemocí z povolání Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2 Telefon: +420 224 91 92 93 – nepřetržitě, +420 224 915 402. Acute toxicity, Oral Cat 2. Toxicita pro vodní prostředí – akutní

1

+420 (2) 2010 1111. Aquatic Acute 1. Akutní inhalační toxicita: Toxicita výrobku spočívá v jeho narkotickém působení po inhalaci par. . 12.1. Toxicita. toxicity Ethyl-acetát

Prosolution Pills final study Report | 2014

The test item Buy Prosolution Pills was evaluated for Acute Oral Toxicity in Wistar rats as per the OECD guideline for the testing of chemicals, "Acute Oral Toxicity - Fixed dose procedure", Test No. 420

International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

(90%) which received VTH pill developed some behavioural toxicity. Oecd.org [Internet].Paris:OECD guidelines for testing of chemicals: Guideline 420: Acute oral toxicity: Fixed dose

Darina Datlová

Tyto nemociřešili lékaři i ve staré Číně, ovšem díky zdravější životosprávě, menšímu stresu i pracovnímu zatížení a naprosté absenci ...

Smithers_2pp_REACH_Us_v1.indd

Acute Oral Toxicity 420, 423, 425. Sub-chronic Toxicity

Bezpečnostní list

Bezpečnostní list podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), ve znění pozdějších předpisů Verze: 4 Datum revize: 25. října 2013 Obchodní jméno ...

Jodoform

Acute Tox.4 (= Acute toxicity,category 4,oral) – Akutní toxicita,kategorie 4,kožní +420 226 060 681, +420 226 060 697 Acute Tox.4,H302+H312+H332; Eye

bezpečnostní LIST

- H302; Acute Tox. 4,oral Acute Tox. 4, Oral. - Akutní toxicita, kat. 4, prach a mlhy Akutní toxicita, kat. 4, orálně (+ 420) 224 919 293 tel.: +420-602142321

Nanoscale Research Letters...text | Acute oral toxicity and...

420. Acute oral toxicity-fixed dose procedure. Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris; 2002. OpenURL

1

Klinika nemocí z povolání, Toxikologické informační středisko-TIS, Na Bojišti 1, 12800 Praha 2, telefon (nepřetržitě): +420 224919293, +420 224915402; +420224914575.. Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
bolestive odpaneni teenky romky nahaté